KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W BABY CLUB TUPTUŚ SP. Z O.O.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Baby club Tuptuś Sp. z o.o. jest: Baby Club Tuptuś sp. z o.o. reprezentowane przez Magdalena Drygas i Anna Szewczyk.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana w zakresie działania Baby club Tuptuś Sp. z o.o.  , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Baby club Tuptuś Sp. z o.o.  za pomocą adresu: tuptus1@onet.eu
 3. Administrator danych osobowych – Baby club Tuptuś Sp. z o.o.  – przetwarza dane osobowe Pani/Pana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in.:
 4. Prawo oświatowe
 5. ustawa o systemie oświaty
 6. ustawa o systemie informacji oświatowej
 7. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych
 8. rozporządzenia do ww. ustaw.
 9. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Baby club Tuptuś Sp. z o.o., tj. wskazanych w pkt. 3
 10. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych Pani/Pana mogą być:
 11. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku, gdy:
 14. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 15. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 16. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 17. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 18. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 19. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 20. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 21. zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Pani/Pana, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 22. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
  f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
 23. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Baby Club Tuptuś Sp. z o.o.   danych osobowych Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 25. Dane Pani/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia zewnętrznego monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Baby Club Tuptuś Sp. z o.o.  .

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: tuptus1@onet.eu
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie placówki oraz ochrony mienia na podstawie 108a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

(Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się)

Szanowni Państwo
wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć
wykonanych w czasie imprez i uroczystości otwartych organizowanych
na terenie Baby Club Tuptuś Sp. z o.o.
odbywa się na własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających
z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

Baby club Tuptuś Sp. z o.o. ul. Komorowska 43 a W Pruszkowie informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 – RODO)
oraz art. 81 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).