Rozdział 1

Nazwa Punktu Przedszkolnego

§ 1

1.Nazwa punktu przedszkolnego brzmi: Punkt Przedszkolny Baby Club „Tuptuś”s.c
2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Komorowskiej 43 A w Pruszkowie
3. Punkt przedszkolny używa ustalonej nazwy w pełnym brzmieniu w pieczęciach:

Punkt Przedszkolny Baby Club Tuptuś Sp. z o.o.
ul.Komorowska 43A, 05-800 Pruszków
tel. 883 322 446, 602 706 785
NIP 534 250 14 52

Rozdział 2

Cele i zadania punktu przedszkolnego
§ 2

1. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Wspieramy wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się.
3. Tworzymy inspirujące środowisko uczenia się/nauczania, w którym różnorodność kreatywnych zabaw rozwinie indywidualny potencjał każdego dziecka, aby umiało działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie.

4. Cele punktu przedszkolnego:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia i otaczającego świata, czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) prowadzenie efektywnej współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie: ustalania sposobów oddziaływań wychowawczych, ukierunkowywania rozwoju dziecka, organizowania różnorodnych form pomocy,
3) podmiotowe traktowanie wszystkich uczestników edukacji, poszanowanie godności każdego dziecka oraz wychowanie w duchu uniwersalnych wartości, umiejętności odróżniania dobra z zła,
4) tworzenie równych szans rozwoju, budowanie pozytywnych relacji społecznych, kształcenie poczucia przynależności społecznej do grupy, tolerancji i empatii wobec rówieśników niepełnosprawnych, posiadających wady wrodzone, cierpiące z powodu złych warunków domowych, dzieci pochodzących z innych kręgów kulturowych, w tym: wobec dzieci pochodzenia romskiego i dzieci imigrantów,
5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
6) wychowanie w umiłowaniu Ojczyzny jej kultury, tradycji i historii, szacunku do symboli narodowych,

7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, w tym: odpowiedzialności, uczciwości, wytrwałości, troskliwości, przedsiębiorczości, umiejętności dokonywania wyborów i samodzielnego podejmowania decyzji,

8) wzmacnianie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne oraz umiejętności radzenia sobie podczas różnorodnych niedogodnych sytuacji życiowych,
9) wspieranie twórczej aktywności dziecka poprzez zabawę.
10) tworzenie warunków sprzyjających zgodnej zabawie, kształtowaniu poczucia przynależności społecznej,
11) zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości punktu przedszkolnego

5. Zadania Punktu Przedszkolnego :
1) rozpoznawać indywidualne potrzeby dziecka, zapewnić równe szanse, umacniać wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
2) tworzyć optymalne warunki uczenia się/ nauczania w atmosferze akceptacji, tolerancji i poczuciu bezpieczeństwa oraz przygotować dzieci do pokonywania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu,
3) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, motywować do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
4) rozwijać wrażliwości moralną, kulturę ogólną i zasady dobrego zachowania,
5) rozbudzać ciekawość poznawczą, zachęcać do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
6) kształtować umiejętności obserwacji, rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
7) rozwijać wrażliwość estetyczną, tworzyć warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej,
8) zapewnić warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
9) umożliwić wszystkim dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz poznawanie własnej kultury i historii ,
10) wspierać działa wychowawcze rodziny , zapewnić dzieciom opiekę w czasie pobytu w przedszkolu,
11) wspomagać rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole, rzetelnie, obiektywnie informować rodziców o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, jego predyspozycjach, zdolnościach i zainteresowania, mocnych stronach i wymagających wsparcia, stosowanych metodach i formach pracy z dzieckiem,
12) objąć wspomaganiem rozwoju i wczesną edukacją dzieci od trzeciego roku życia, a w szczególnych wypadkach od 2,5 roku życia, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – dążyć do osiągnięcia przez nie „gotowości szkolnej” w zakresie: rozwijania sprawności do nauki pisania, czytania, pojęć matematycznych, dojrzałości emocjonalnej, podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów, samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, odpowiedzialności za wykonanie podjętych zadań,
13) rozpoznawać możliwości rozwojowe dziecka i dążyć do podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej,
14) na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), udzielić dziecku lub dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,,
15) umożliwić wszystkim dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz poznawanie własnej kultury i historii
6. Punkt Przedszkolny realizuje zadania z uwzględnieniem posiadanych warunków materialnych, lokalowych, kadrowych oraz potrzeb środowiska lokalnego.
7. Podstawowymi formami działalności edukacyjnej punktu przedszkolnego są:
1) sytuacje wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela (indywidualne, zespołowe i grupowe),
2) zabawy dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, rytmiczne i taneczne, konstrukcyjne, literackie, małe formy teatralne, eksperymenty i zabawy badawcze, matematyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne,
3) projekty edukacyjne, w tym projekty współpracy międzynarodowej,
4) zajęcia plastyczne, artystyczno- techniczne i muzyczne,
5) zabawy i ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy i ćwiczenia sportowe, rekreacyjne,
6) spacery, wycieczki, przedstawienia teatralne, uroczystości, kampanie charytatywne
7) czynności samoobsługowe, prace porządkowe i gospodarcze oraz dyżury,
8) różne formy odpoczynku i relaksu, rekreacji,
9) formy współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, instytucjami w mieście

10) zajęcia dodatkowe,
8.Punkt Przedszkolny pobudza twórczą aktywność dzieci, rozwój intelektualny, motywację do samodzielnego uczenia się i rozwiązywania problemów, poprzez stosowanie zabaw wspomaganych technologią informacyjno-komunikacyjną, zastosowanie programów multimedialnych, aplikacji pobudzających kreatywne myślenie,.
9.Tworzy warunki do rozwoju zdolności i zainteresowań poprzez otwarty styl pracy, a w szczególności:

1)zastosowanie aktywnych i aktywizujących technik, metod, form pracy indywidualnej oraz zespołowej skłaniającej dziecko do prowadzenia wywiadów, rozmów, dyskusji, wyrażana własnego zdania oraz poglądów, a także samodzielnej pracy;
2) tworzenie warunków oraz sytuacji sprzyjających manipulowaniu, badaniu, eksperymentowaniu, eksplorowaniu środowiska: przyrodniczego (przyrody żywej i nieożywionej), technicznego, społecznego;
3) optymalny i adekwatny dobór: treści programowych, rozwiązań organizacyjnych (miejsca, czasu), pomocy dydaktycznych i środków wychowawczych;

4) stosowanie pozytywnych wzmocnień zachęcających do działania, rozwiązywania problemów, zadawania pytań;

5) umożliwienie autoprezentacji umiejętności na forum grupy i szerszej społeczności,
10.Umożliwia dzieciom udział w różnych konkursach, prezentacjach, grach itp.,
11.Wzmacnia u dziecka wewnętrzną motywację do działania poprzez wyrażanie akceptacji, pochwał, zachęt,
12.Zapewnia zdrowe żywienie, bezpieczne, higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, w szczególności:

1) kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe,
2) podejmuje różnorodne działania profilaktyczne, dostarcza wiedzę o tym , co sprzyja a co zagraża zdrowiu.
3) kształtuje aktywną postawę wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych ludzi oraz rozwija sprawność ruchową,
4) wdraża do przestrzegania obowiązujących reguł, zawartych umów grupowych, bezpiecznych zachowań,

13.Punkt Przedszkolny zaznajamia ogół rodziców dzieci z programem wychowania przedszkolnego oraz wynikającymi z nich zadaniami przedszkola.

14.Organizuje różne formy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1) spotkania indywidualne, grupowe z nauczycielami i dyrektorem,
2) kąciki dla rodziców,
3) zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem,
4) uroczystości, wystawy, imprezy rekreacyjne, integrujące punkt przedszkolny z domem rodzinnym i środowiskiem,
5) konsultacje ze specjalistami,
6) zaproszenie rodziców, jako ekspertów, na zajęcia prowadzone z dziećmi,
7) zasięganie opinii: ankiety, kwestionariusze, sondaże
8) strona internetowa punktu przedszkolnego, poczta elektroniczna.
15. Punkt Przedszkolny organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w formie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem rodzaju lub dysfunkcji rozwojowych, trudności edukacyjnych, wychowawczych:
1) dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;
3) z inicjatywy nauczyciela lub specjalisty , który stwierdził potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
16. Punkt Przedszkolny zapewnia edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
17. Szczegółowe zadania punktu przedszkolnego i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy punktu przedszkolnego oraz w miesięcznych planach pracy

Rozdział 3

Opieka nad dziećmi

§ 4

1. Punkt Przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę :
1) w trakcie zajęć poza terenem punktu przedszkolnego:
a) przez zajęcia poza terenem punktu przedszkolnego rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i ogrodem punktu przedszkolnego,
b) bezpośrednią opiekę nad dziećmi podczas zajęć sprawują nauczyciele pomoce nauczyciela,
c) podczas pobytu dziecka poza terenem punktu przedszkolnego na 15 dzieci przypada co najmniej dwóch opiekunów dorosłych
d) każde wyjście z dziećmi poza teren punktu przedszkolnego powinno być odnotowane w zeszycie wyjść grupowych, znajdującym się we wskazanym miejscu,
e) w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę, powinien przedstawić dyrektorowi punktu przedszkolnego do zatwierdzenia kartę wycieczki zawierającą:

•plan wycieczki,

•listę uczestników,

•liczbę opiekunów z telefonem kontaktowym,

f) w czasie wyjść poza teren punktu przedszkolnego nauczyciel powinien posiadać apteczkę,
g) przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel powinien przeprowadzić pogadankę na temat bezpieczeństwa, przypomnieć istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i zasady bezpieczeństwa,
h) nauczyciele i pomoce nauczyciela są zobowiązani znać i stosować ‘Regulamin spacerów i wycieczek’.
i) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dzieciom w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrektora oraz rodziców o stanie dziecka

2) w trakcie pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym:
a) dzieciom zapewnia się opiekę, którą sprawuje nauczyciel pracujący w oddziale i pomoc nauczyciela
b) czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w punkcie przedszkolnym określa harmonogram pracy nauczycieli i czas pracy pracowników obsługi,
c) postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku wychowanka: jeśli wypadek zdarzy się w obiekcie przedszkolnym, każdy pracownik placówki, który jest jego świadkiem, natychmiast wykonuje następujące czynności:
•zawiadamia dyrektora punktu przedszkonego
•zapewnia natychmiastową pomoc medyczną
•zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów)

3) Jeżeli wypadek zdarzy się podczas wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki.
4) Zadania nauczycieli i pracowników punktu przedszkolnego w przypadku pożaru lub akcji ewakuacyjnej: jeżeli zdarzy się pożar w pomieszczeniu w którym nauczyciel prowadzi zajęcia wykonuje on następujące czynności:
a) wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce,
b) stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi, informuje dyrektora oraz
pozostały personel,
c) i zawiadamia straż pożarną
d) jeśli w placówce ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna, nauczyciel wyprowadza
dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując dzieciom
poruszać się trzymając się za ręce, a sam idzie na czele rzędu trzymając pierwsze
dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela, która sprawdza czy
wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia
5) w nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
1) za bezpieczeństwo w drodze z i do punktu przedszkolnego odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub zapewniający pełne bezpieczeństwo w drodze z punktu przedszkolnego do domu.
2) pisemne upoważnienie rodziców powinno zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer legitymacji szkolnej/ studenckiej,
3) nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości osób upoważnionych przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z punktu przedszkolnego,
4) dziecko powinno znać osoby, które je odbierają lub przyprowadzają,
5) nauczyciel nie wydaje dzieci osobom, które traktują dziecko w sposób naruszający jego godność,
6) rodzice podają nauczycielom numer telefonu zakładu pracy, ten numer telefonu powinien być najbliżej miejsca wykonywania przez rodziców obowiązków służbowych,
7) do punktu przedszkolnego przyprowadzane są dzieci zdrowe,
8) rodzic, który przyprowadza do punktu przedszkolnego dziecko po odbytej chorobie, przynosi wychowawcy zaświadczenie lekarskie , w którym lekarz stwierdza, że „dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola”, tym dzieciom w punkcie przedszkolnym nie podaje się żadnych leków,
9) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodzica kiedy pojawiają się objawy choroby, np. gorączka, wymioty, odczyny na skórze, katar lub inne niepokojące objawy, wskazujące na stan rozwijającej się choroby dziecka, pogarszające się samopoczucie,
10) obowiązkiem rodzica jest odebranie dziecka z placówki i udanie się z nim do lekarza rodzinnego lub pediatry,
11) punkt przedszkolny bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy,
12) obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach,
13) nauczyciele lub inni pracownicy punktu przedszkolnego mogą podawać dzieciom przewlekle chorym leki po odpowiednim przeszkoleniu medycznym, sposób podawania, dawkowania leku musi być szczegółowo i czytelnie opisany przez lekarza,
14) w przypadku pogorszenia się samopoczucia dziecka przewlekle chorego, przedszkole natychmiast powiadamia rodzica w uzgodniony sposób,
15) dziecko powinno być przyprowadzanie przez rodziców (prawnych opiekunów) do szatni i przekazywane pod opiekę nauczycielowi.
16) dziecko z punktu przedszkolnego powinno być odebrane przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,
17) dziecko nie może być odebrane przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w tym przypadku, nauczyciel prosi o przyjście z osobą, która zapewni bezpieczeństwo. Jeżeli w umówionym czasie nie pojawia się upoważniona trzeźwa osoba, nauczyciel o tym fakcie zawiadamia Dyrektora, Policję (nr telefonu 997, 112),
18) w sytuacji nie odebrania dziecka z punktu przedszkolnego za jego bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel. Jest on zobowiązany do powiadomienia Dyrektora i Policji, która pomaga w zagwarantowaniu bezpieczeństwa dziecku,
19) W celu zapewnienia higienicznych warunków pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice którzy wchodzą z dzieckiem do sal przedszkolnych, zobowiązani są do zabezpieczania obuwia jednorazowymi osłonami,) rodzice, którzy są chorzy nie mogą wchodzić do przedszkolnych sal,
3. W celu monitorowania osób wchodzących do przedszkola i wychodzących, przedszkole jest zamykane w czasie kiedy zaczyna się śniadanie (godz. 8:00 – 8:15), Przed wejściem do budynku jest dzwonek.

Rozdział 4

Organy punktu przedszkolnego i ich kompetencje
§ 5

1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola mgr Anna Szewczyk

2) zastępca dyrektora mgr Magdalena Drygas
3) rada pedagogiczna

§ 6
1. Dyrektor punktu przedszkolnego:
1) prowadzi i zarządza punkt przedszkolny, reprezentuje go na zewnątrz,

w szczególności:
a) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki
c) podejmuje decyzje o bieżących remontach,
d) dba o dobry wizerunek punktu przedszkolnego;
2) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny w punkcie przedszkolnym, w szczególności:
a) określa zasady sprawowania opieki nad dziećmi w punkcie przedszkolnym, podczas pobytu na świeżym powietrzu, a także podczas spacerów i wycieczek,
b) organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu , okresowe przeglądy sprawności i eksploatacji urządzeń znajdujących się w punkcie przedszkolnym,
c) organizuje badania profilaktyczne pracowników punktu przedszkolnego, szkolenia w zakresie bhp, p.poż oraz inne, a także zapewnia odzież i sprzęt ochrony osobistej;
d) dba o racjonalne żywienie dzieci ;
3) planuje, organizuje i wspomaga proces dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, ponosi odpowiedzialność za osiągane efekty kształcenia, w szczególności:
a) na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku w punkcie przedszkolnym programu wychowania przedszkolnego,
b) tworzy warunki umożliwiające harmonijny rozwój każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, indywidualnymi potrzebami i możliwościami, z uwzględnieniem zasad zdrowego stylu życia oraz proporcji zagospodarowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu,
c) inspiruje nauczycieli do stosowania innowacyjnych koncepcji, modeli, rozwiązań organizacyjnych oraz metod i form pracy z dzieckiem,
4) kieruje zespołem pracowników zatrudnionych w punkcie przedszkolnym:
a) z pracownikami zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, określa zakresy obowiązków, zadań i odpowiedzialności,
b) dokonuje oceny pracy pracowników pedagogicznych ,
c) przyznaje pracownikom nagrody, wyróżnia oraz wymierza kary w ramach obowiązującego prawa,
d) wydaje zarządzenia o charakterze wewnętrznym, regulujące prawidłowe funkcjonowanie punktu przedszkolnego zgodnie z obowiązującym prawem,
5) stwarza warunki do działania w punkcie przedszkolnym: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
6) dyrektor placówki podczas wykonywania swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami punktu przedszkolnego oraz innymi instytucjami, w szczególności:
a) zawiadamia dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu przez dzieci rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego,
b) zasięga opinii organów przedszkola w ramach ich kompetencji opiniujących,
c) w organizacji praktyk studentów i uczniów
7) doskonali swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w celu podniesienia jakości i osiągania dobrych efektów pracy przedszkola,

§ 7

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem punktu przedszkolnego w zakresie realizacji zadań statutowych.
2. Członkami rady pedagogicznej są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w punkcie przedszkolnym, dla których praca wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczna stanowi podstawowe zajęcie.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor powierza przewodniczenie radzie innemu nauczycielowi zatrudnionemu w punkcie przedszkolnym.
4. Na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej w zebraniach rady pedagogicznej biorą udział z głosem doradczym osoby zaproszone.
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na pół roku i w miarę potrzeb.
6. Zebrania są organizowane na wniosek:
1) dyrektora.
1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
2. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna:
1) zatwierdza program pracy punktu przedszkolnego,
2) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
4) przygotowuje projekt statutu lub jego zmian, uchwala statut oraz jego nowelizację,
6) ustala regulamin swojej działalności.
7) stanowi w sprawach wynikających z odrębnych przepisów.

Rozdział 5

Organizacja punktu przedszkolnego
§ 11

1. Do realizacji celów statutowych punkt przedszkolny posiada:
1) 1 sale zabaw wraz z zapleczem sanitarnym,
2) salę gimnastyczną okresowo przekształconą w salę zajęć,

3) sypialnię
4) szatnię dla dzieci,
5) wydzielony blok żywieniowy,
6) ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem [jest czynny mały basen dla dzieci do korzystania w upalne dni],
7) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

8) sanitariaty

§ 12
1. Podstawową jednostką organizacyjną punktu przedszkolnego jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 15.

§ 13
1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu:
1) podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowaną w wymiarze 5 godzin dziennie,
2) programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w Punkcie Przedszkolnym przez dyrektora, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli, w tym:
a) programy innych autorów wybrane przez nauczyciela,
b) programy autorskie nauczycieli
2. Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w języku polskim.
3. Godzina zajęć nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.
4. W punkcie przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe (np. muzyczno-rytmiczne, język obcy, garncarstwo, warsztaty twórczego myślenia, warsztaty teatralne, etc) . Przy organizacji zajęć dodatkowych bierze się pod uwagę warunki lokalowe i organizacyjne, czas realizacji podstawy programowej.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 30 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 45 minut,

6. W punkcie przedszkolnym prowadzone są zajęcia dodatkowe realizowane w czasie przekraczającym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej:
a) zajęcia z języka angielskiego
b) zajęcia logopedyczne,
c) ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne,
d) w miarę potrzeb zajęcia z obszaru terapii pedagogicznej i reedukacji.
e) inne na wniosek rodziców
1.Dodatkowe zajęcia są dokumentowane, a sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w punkcie przedszkolnym określają odrębne przepisy.
2.Pełna oferta punktu przedszkolnego obejmuje w szczególności: czas przeznaczony na realizację treści programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku przez dyrektora punktu przedszkolnego, zgodnych w podstawą programową wychowania przedszkolnego; przygotowanie i podawanie dzieciom trzech posiłków; korzystanie z zajęć dodatkowych na życzenie rodziców; przygotowanie dzieci do uroczystości, koncertów przedszkolnych; organizowanie zajęć otwartych dla rodziców; korzystanie z wycieczek, wystaw, imprez organizowanych poza terenem przedszkola; wycieczki krajoznawczo- turystyczne organizowane poza miasto.

§ 14

1. Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor ustalił ramowy rozkład dnia, który uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców.
2. Ramowy rozkład dnia zawiera:

•godziny pracy przedszkola od 6.30 do 18.00,

•czas wydawania posiłków:

•śniadanie od 8.30 do 9.15

• obiad od 12.30 do 13.00

• podwieczorek od 14.30 do 15.00

3.czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: od 9.30 do 11.30 i od 15.00 do 16.00
4.czas , w których mogą być realizowane zajęcia dodatkowe od 11.30 do 12.30
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci oraz zalecane proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym, w tym:
* swobodne zabawy dzieci (co najmniej 1/5 czasu),
*różnorodne formy i rodzaje zabaw, zajęć dydaktycznych w sali lub na powietrzu (najwyżej 1/5 czasu)
* różnorodne formy spędzania czasu na powietrzu oraz relaksu i odpoczynku
( co najmniej 1/5, a dzieci młodsze 1/4 czasu),

*) czynności planowane przez nauczyciela (np. opiekuńcze, samoobsługowe, porządkowe i organizacyjne, inne w wymiarze 2/5 czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej).

§ 15
1. Punkt Przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy.
2. Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego uzgadniane są z organem prowadzącym na wniosek dyrektora oraz podawane do wiadomości rodziców i pracownikom w trybie bezzwłocznym.

3. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy oraz dni ustalone przez dyrektora
4. W celu zapewnienia optymalnej organizacji pracy przedszkola, minimalizowania kosztów utrzymania, dyrektor tworzy oddziały łączone, zwłaszcza w czasie schodzenia się do przedszkola i rozchodzenia się dzieci do domu.

§ 16
Zasady pobierania opłat za punkt przedszkolny
1. Zasady pobierania opłat za punkt przedszkolny określa umowa o świadczenie usług, zawarta między punktem przedszkolnym a rodzicami / prawnymi opiekunami wychowanków.
2.Ewidencja pobytu dziecka w placówce prowadzona jest w dzienniku zajęć oddziału na podstawie potwierdzonych przez rodzica/ prawnego opiekuna godzin 3. Opłatę pobiera się z dołu do 5 dnia każdego miesiąca
4.Wysokość dziennej stawki żywieniowej dzieci i pracowników ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z firmą cateringową dostarczającą posiłki do placówki,

5.Opłatę za wyżywienie stanowi iloczyn dni roboczych w miesiącu i wysokość dziennej stawki żywieniowej. Opłata wnoszona jest z góry.
6.Rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu.
7.Odpis za wyżywienie stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka w przeliczanym miesiącu.
8.Rodzice zobowiązani są do regularnego dokonywania opłat w terminie wyznaczonym przez dyrektora punktu przedszkolnego
9.Miesięczne opłaty za wyżywienie i opłaty za świadczenie usług należy uiścić w kasie punktu przedszkolnego lub dokonać płatności przelewem na konta podane w umowie.
10.za każde przekroczenie limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu, poza określony w aktualnym projekcie organizacyjnym czas pracy przedszkola, rodzic wnosi opłatę w wysokości 50zł z każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z regulaminem.

Rozdział 6
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników punktu przedszkolnego
§ 17
1. W punkcie przedszkolnym zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
2. Nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia dyrektor punktu przedszkolnego z zachowaniem odrębnych przepisów prawa pracy.
3. Pracownicy pedagogiczni oraz niepedagogiczni zatrudniani są według potrzeb
4. Wszyscy pracownicy punktu przedszkolnego zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne dzieci przebywających na terenie placówki.
5. Pracownicy punktu przedszkolnego zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych dzieci, rodziców oraz innych pracowników punktu przedszkolnego.
6. Pracownicy wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, opieki i wychowania w czasie zajęć organizowanych przez placówkę:
a) opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i zabaw w punkcie przedszkolnym sprawują: nauczyciel prowadzący zajęcia i pomoc nauczyciela,

b) w czasie pobytu poza przedszkolem (podczas spacerów, wycieczek i zabaw na placu przedszkolnym ) opiekę sprawują: nauczyciele z pomocami nauczyciela,
c) organizując wycieczki wszyscy pracownicy punktu przedszkolnego zobowiązani są do przestrzegania regulaminu spacerów i wycieczek,
7. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 18
1. Nauczyciele prowadzą działania mające na celu:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia,
2) przeprowadzenie analizy i oceny gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, na podstawie wyników obserwacji pedagogicznej (diagnozy przedszkolnej)
3) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
4). Nauczyciel punktu przedszkolnego prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece.
5). Nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono dany oddział lub nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe, wybiera program wychowania przedszkolnego, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci, z którymi pracuje.
6). Przed złożeniem dyrektorowi wniosku o dopuszczenie programu, nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić, czy program wychowania przedszkolnego jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym oraz stanowi opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
7) Nauczyciel analizuje i ocenia, czy wybrany program wychowania przedszkolnego zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z podstawą programową, czy sposoby osiągania celów umożliwią indywidualny proces edukacyjnego w oparciu o potrzeby i możliwości dzieci, czy zawiera metody przeprowadzania analizy gotowości szkolnej dziecka i jest zgodny z przyjętą koncepcją pracy przedszkola.
8). Do 15 czerwca nauczyciel (lub nauczyciele) składa dyrektorowi wniosek o dopuszczenie do użytku w przedszkolu wybranego programu, programu własnego lub zmodyfikowanego fragmentu programu innego autora.
9) Nauczyciel realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:
1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2) prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
3) nauczyciel biorący udział w pracach zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
a) określa potrzeby dziecka oraz przyczyny występowania trudności,
b) opracowuje Plan Działań Wspierających lub Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
c) analizuje osiągnięcia dziecka i efekty pracy wspierającej
d) współpracuje z rodzicami, innymi członkami zespołu, specjalistami oraz instytucjami udzielającymi dziecku wsparcia
4) otacza indywidualną opieką każde dziecko i współpracuje z jego rodzicami
(prawnymi opiekunami), w szczególności:
a) w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci,
b) zapoznaje ich z zadaniami punktu przedszkolnego i zadaniami wych-dyd. realizowanymi w danym oddziale, w formie rozmów, informacji, ogłoszeń, korespondencji, publikowaniu na stronie internetowej przedszkola,
c) przekazuje rzetelną i obiektywną informację dotyczącą ich dziecka, jego zachowaniach i rozwoju podczas indywidualnych rozmów, konsultacji, zajęć otwartych z udziałem rodzica,
d) ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych,
e) włącza ich w działalność i w życie grupy oraz przedszkola,
5) planuje i prowadzi pracę wychowawczą i dydaktyczną:
a) opracowuje do 25 każdego miesiąca plany pracy rozwijające umiejętności i zdolności dzieci, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zawierające: tematyki cykliczne, tematy zajęć i zabaw z całą grupą oraz formy i metody pracy uwzględniające potrzeby, zainteresowania I możliwości rozwojowe dzieci, zestaw celów i umiejętności oraz inne informacje (np. wycieczki, spotkania z rodzicami, uroczystości, imprezy, etc.)
b) organizuje proces edukacyjny i tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci , ich zdolności i zainteresowania,
c) odpowiada za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci oraz systematycznie zapoznaje je ze zdrowym stylem życia, formami rekreacji na świeżym powietrzu,
d) realizuje cele i zadania punktu przedszkolnego zawarte w niniejszym statucie,
e) stale wzbogaca warsztat pracy,
f) doskonali swoje kompetencje zawodowe i psychologiczne,
g) prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

6) co najmniej dwa razy w roku szkolnym przeprowadza i dokumentuje obserwacje pedagogiczne, które mają na celu rozpoznanie potrzeb rozwojowych, porównawcze badanie osiągnięć dzieci,
a) pierwsza obserwacja prowadzona i udokumentowana jest do 15 października, druga do 31 kwietnia w grupach

b) nauczyciel w miarę potrzeb dokonuje obserwacji dzieci uzdolnionych i wykazujących nadmierne trudności, wraz z podaniem przyczyn i propozycji wsparcia psychologiczno pedagogicznego:
– do 30 marca przedstawia dyrektorowi wniosek o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego dziecka lub grupy dzieci,
c) obserwacji dzieci dokumentuje się w arkuszu własnym lub innego autora, który zawiera:

•wywiad z rodzicami lub opiekunami

•obszary lub sfery rozwojowe z opracowanymi do nich wskaźnikami

•co najmniej trzystopniową skalę odnotowywania poziomu umiejętności lub częstotliwości występowania wskaźników

5) nauczyciel analizuje wyniki obserwacji i wykorzystuje je do planowania indywidualnej pracy z dzieckiem, dokonuje refleksji oraz oceny skuteczności działań własnych a także
oceny efektów pracy edukacyjnej,
6) nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną w celu konsultacji metod i form pomocy udzielonej dzieciom oraz specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
7). Nauczyciel przedszkola współpracuje z rodzicami w formie:
1) zebrań grupowych organizowanych: raz w roku szkolnym w grupach młodszych oraz dwa razy w grupach dzieci 6-letnich,
2) spotkań i rozmów indywidualnych z dyrektorem i nauczycielem,
3) wykładów, pogadanek, organizuje spotkania ze specjalistami do spraw wychowania, psychologii, opieki medycznej, prawnikami, przedstawicielami stowarzyszeń działających na rzecz dziecka i rodziny,
4) umożliwienia indywidualnych konsultacji ze specjalistami,
5) dyskusji w gronie rodziców,
6) warsztatów i szkoleń rodziców,
7) uroczystości, imprez i zajęć otwartych.
8. Nauczyciel dzieli się swoimi doświadczeniami poprzez aktywny udział w konferencjach, seminariach, publikowanie artykułów, przyjmowanie na praktyki uczniów i studentów.
9. Nauczyciel uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców w ramach wykonywanych czynności służbowych.
10. Nauczyciel współpracuje z dyrektorem i radą rodziców, wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora a wynikające z organizacji pracy przedszkola.

§ 19

1. W punkcie przedszkolnym utworzone są niepedagogiczne stanowiska pracy
2. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola, utrzymanie obiektów przedszkola, i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Do zadań pracowników niepedagogicznych należy, w szczególności:,
1) księgowy przedszkola
a) naliczanie poborów pracownikom punktu przedszkolnego,
b) rozporządzanie wydatkami osobowymi i na ubezpieczenia społeczne oraz innymi wydatkami do wysokości wynikającej z zatwierdzonego planu finansowego,
c) dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych przelewem zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym przedszkola,
d) przetwarzanie danych osobowych w ramach wykonywanych czynności służbowych,
2) pomoc nauczyciela:
a) wykonywanie czynności związanych z opieką i wychowaniem dzieci oraz pomaganie nauczycielowi w organizowaniu zajęć i zabaw,
b) inicjowanie zorganizowania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) dbanie o czystość, estetykę, ład i porządek w przydzielonych pomieszczeniach,
d) organizacja spożywania posiłków,
e) dbanie o sprzęt i powierzone mienie,
f) ochrona danych osobowych dzieci i rodziców w ramach wykonywanych czynności służbowych,
4. Szczegółowe zakresy zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracowników niepedagogicznych zawarte są w aktach osobowych tych pracowników.

Rozdział 6
Zasady rekrutacji
§ 20

1. Do punktu przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.
2. W przypadku wolnych miejsc dyrektor punktu przedszkolnego może przyjąć do placówki dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko, które ukończyło 5 lub 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
A) obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 – lat.
B) dyrektor punktu przedszkolnego powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w ust. 3.
4. Punkty Przedszkolny przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rekrutacja dzieci odbywa się elektronicznie i/lub w formie złożenia druku formularza w kancelarii przedszkola.
6.Osoby przyjmujące formularze rekrutacyjne są zobowiązane do ochrony danych osobowych dziecka i rodziców, działają na podstawie upoważnienia dyrektora..
7. W przypadku wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego dziecko może być zapisane w dowolnym czasie.
8. Dzieci nie będące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki punkcie przedszkolnym na warunkach takich jak obywatele polscy.
9. W trakcie roku szkolnego, w miarę zwalniających się miejsc, o przyjęciu dzieci do punktu przedszkolnego decyduje dyrektor.
10.Punkt przedszkolny prowadzi ewidencję dzieci 6 i 5-letnich w księdze ewidencji uczniów oraz ewidencję wszystkich dzieci w dziennikach zajęć.

Rozdział 7
Prawa i obowiązki wychowanków Punktu Przedszkolnego
§ 21

1.Punkt Przedszkolny ma na celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu, w szczególności:
1) w widocznym miejscu umieszcza plany ewakuacji przedszkola z budynku wraz z oznaczeniami,
2) prowadzi prace remontowe, instalacyjne, naprawcze podczas nieobecności dzieci,
3) zapewnia: odpowiednie oświetlenie, wentylację, wymianę powietrza w ciągu dnia, temperaturę pomieszczeń, równą nawierzchnię dróg, osłonę kratek ściekowych,
4) miejsca, w których prowadzone są drobne naprawy zabezpiecza przed dostępem dzieci,
5) zabezpiecza przed dostępem dzieci, środki chemiczne, które posiadają odpowiedni atest,
6) dokonuje zakupów wyposażenia przedszkola, zabawki i pomoce dydaktyczne spełniające odpowiednie normy bezpieczeństwa,
7) dostosowuje sprzęt, z którego korzystają dzieci do wymagań ergonomii, zwłaszcza stoliki i krzesełka,
8) zapewnia dzieciom odpowiednią liczbę opiekunów oraz właściwą organizację zabaw i zajęć w przedszkolu, poza nim w szczególności podczas wycieczek i spacerów,
9) zapewnia środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy, znajdujące się w apteczkach wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania,
10) dziecku, które uległo wypadkowi, zapewnia I pomoc do czasu sprowadzenia fachowej pomocy medycznej.

§ 22
1. Dziecko ma prawo do:
– bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego potrzebuje,
– podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
– poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest,
– opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje
– snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje
– samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy
– indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, otoczenia – różnorodnego bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,
– pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia na miarę potrzeb,
– aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi,
– aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia
– racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje.
– zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb
– doświadczania konsekwencji własnego zachowania.
2. Dziecko ma obowiązek:
– przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i przedszkolu,
– szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych,
– przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
– szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne,
– wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości,
– przebywania na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze,
– dbać o higienę osobistą.

§ 23

1. Dyrektor punktu przedszkolnego może, w drodze decyzji, skreślić dziecko i listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej punktu przedszkolnego w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki w następujących przypadkach:
1) niedostosowania społecznego dziecka do grupy zagrażającego zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielenia pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje przedszkole, przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dzieckiem,
2) uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalania zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego,
3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
4) uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od wnoszenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka do zapłaty, w przypadku powstania zaległości wynoszącej trzykrotność opłaty za te świadczenia,
5) na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
2. Skreślenie dziecka z punktu przedszkolnego następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych).
3.ie można skreślić z listy, dziecka objętego rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 24

1. Punkt prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych,

ustala się:
1)dostępność na stronie internetowej Punktu przedszkolnego

2)do wglądu u dyrektora placówki

3)Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

4)Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Punktu Przedszkolnego Baby Club „Tuptuś”s.c.