REGULAMIN

Informacje ogólne

Baby Club  Tuptuś  Sp. Z O.O. mieszczący się przy ul Komorowskiej 43A w Pruszkowie  jest placówką prywatną. Przyjmujemy dzieci w wieku od 5m-ca  roku do 3 lat/Wyjątkiem są dzieci 4 letnie, dla których zabrakło miejsca w Przedszkolu/.: Baby Club  Tuptuś  Sp. Z O.O . nie jest placówką  integracyjną oraz specjalną. Nie jest także placówką  ogólnodostępną z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi.

Opłaty za pobyt w Baby Club  Tuptuś  Sp. Z O.O. reguluje cennik, który jest integralna częścią Regulaminu. Podpisanie umowy oznacza jednocześnie akceptację Regulaminu oraz Cennika.

Placówka jest czynna od 6. 30 do 18:00 , pięć dni w tygodniu z wyłączeniem dni wolnych do pracy.

Każdy  pobyt dziecka poza godzinami otwarcia i zamknięcia czyli przed godziną 6:30 i po godzinie 18:00 w centrum  musi być uzgodniony wcześniej oraz jest dodatkowo płatny.

  • 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Baby Club Tuptuś  Z O.O.  po godz. 18:00
  • Za przyprowadzenie dziecka  przed godz. 6:30 stawka ustalana jest indywidualnie z rodzicami.

Placówka oraz jego personel posiada ubezpieczenie OC oraz NNW.  O ewentualnych zmianach w Regulaminie  Baby Club  Tuptuś  Sp. Z O.O. informuje rodziców/ opiekunów na bieżąco w formie pisemnej oraz na stronie internetowej. Rodzic ma prawo  do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

Przy rezygnacji nie istnieje możliwość zwrotu części opłaty za niewykorzystane dni z karnetu czy abonamentu / czesnego.

Zdrowie dziecka

Rodzic ma obowiązek informować personel o aktualnym stanie zdrowia dziecka w momencie przyprowadzenia go do Placówki.

DZIECKO CHORE NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE.

Rodzic po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego odebrania w ciągu 90 minut. W innym przypadku personel wzywa lekarza i Rodzic ponosi koszt wizyty.

NIE PODAJEMY DZIECIOM LEKARSTW.

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do BabyClub Tuptuś Sp. Z O.O

1) Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Baby Club  Tuptuś  Sp. Z O.O. i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z placówki , do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela,

2) Dopuszcza się odbieranie dzieci przez osoby dorosłe posiadające zdolność prawną     i upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.

3)  Baby Club  Tuptuś  Sp. Z O.O. nie zezwoli na odebranie dziecka w przypadku jeżeli:

  1. a) zakaz taki wynika ze stosownego orzeczenia sądu,
  2. b) po dziecko zgłasza się osoba, której stan wskazuje na spożycie alkoholu.
  3. c) po dziecko zgłasza się osoba niepełnoletnia

4) W przypadku nie odebrania dziecka z Baby Club  Tuptuś  Sp. Z O.O. i braku kontaktu z rodzicami lub opiekunami / osobami upoważnionymi do odbioru dziecka ze żłobka/powiadamia się policję

Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie Placówki pod opieka Rodziców lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Rodzica rano w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz popołudniu w trakcie odbioru Dziecka, od momentu zabrania z grupy. 

Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę Dzieci.

W trakcie wyjść dzieci poza teren Baby Club  Tuptuś  Sp. Z O.O. ,nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruch drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren.

Zapisanie dziecka

Warunkiem zapisania oraz pobytu Dziecka w Placówce jest podpisanie umowy oraz terminowe uiszczanie czesnego .

W ramach czesnego gwarantujemy: materiały edukacyjne, pościel, śliniak, nocniczek, 

W przypadku nieobecności Dziecka najpóźniej pierwszego dnia nieobecności, Rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie placówkę.

 W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie Baby Club  Tuptuś  Sp. Z O.O. zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dziecka do Placówki .

Placówka zastrzega sobie prawo zgłoszenia dłużnika do Krajowego Rejestru Długów po uprzednim dwukrotnym wezwaniu do zapłaty i nieuregulowaniu zaległych płatności względem Baby Club Tuptuś  Sp. Z O.O.

Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzeniem z dniem pierwszego danego miesiąca.

W przypadkach rezygnacji z usług naszej Placówki lub wygaśnięcia umowy rodzic jest zobowiązany do odebrania wszystkich rzeczy swojego dziecka z naszej Placówki w ciągu 14 dni. Po tym terminie pozostawione rzeczy zostaną przekazane na cele charytatywne.